Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Karty podarunkowe

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

Aby wykorzystać swoją kartę podarunkową podczas składania zamówienia wybierz opcję przedpłaty a następnie na etapie wybierania sposobu płatności wybierz płatność kartą podarunkową jak pokazano na poniższym zdjęciu
Po wybraniu karty podarunkowej zostaniesz poproszony o podanie kodu zabezpieczającego który znajduje się na Twojej karcie.

REGULAMIN ZAMAWIANIA I KORZYSTANIA
Z BONÓW PODARUNKOWYCH BUSHIDO-SPORT.PL  DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 


§ 1.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1)      wystawca karty podarunkowej (określany dalej jako: Wystawca) – "FHU DAN BUSHIDO A. Dubiel z siedzibą w Żędowicach, ul Dworcowa 41, NIP: 7561843722, Regon: 1614649212  
2) Karta podarunkowa (określana dalej jako: Karta) – generowana przez Wystawcę elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego (zapisana w formie cyfrowej lub odzwierciedlona fizycznie w formie karty), potwierdzająca prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie podarunkowej na towary o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty z zastrzeżeniem, iż Karta nie jest kartą płatniczą ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności karta podarunkowa nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług, a tym samym wystawca wydaje klientowi jedynie dokument wydania Karty albo notę obciążeniową; Kart nie można wykorzystywać w innym sklepie Wystawcy niż jest to wskazane na Karcie;
3) Klient – osoba pozyskująca Kartę od Wystawcy;
4) Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty;
5) wartość do wykorzystania – przypisana karcie kwota, według wyboru Klienta, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w odpowiednim sklepie Wystawcy; wartości Kart do wykorzystania w sklepie stacjonarnym i internetowym https://bushido-sport.pl/: 100,00 złotych, 200,00 złotych, 300,00 złotych,
6) sklep internetowy Bushido-sport.pl – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://bushido-sport.pl/ umożliwiający wykorzystanie Karty przeznaczonej dla sklepu internetowego;
7) sklep stacjonarny Bushido-sport.pl – sklep stacjonarny zlokalizowany przy ul. Opolskiej 2A, 47-120 Zawadzkie.
8) transakcja – dokonana przy użyciu Karty operacja polegająca na wymianie Karty na towary, przy czym każdy rodzaj Karty, w okresie jej ważności, może być wykorzystany jednokrotnie. Po dokonaniu transakcji prawa wynikające z Karty wygasają i jej Użytkownik nie ma żadnych roszczeń do Wystawcy z tytułu pozyskania Karty, w szczególności co do kwoty uiszczonej za jej pozyskanie lub wartości do wykorzystania.
§ 2.
1. Karty mają formę numeryczno – literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem wartości do wykorzystania, wpisanego w graficzne przedstawienie Karty.
2. Karta służy wyłącznie do realizacji transakcji.
3. Karta ma okres ważności, tj. wartość zgromadzona na Karcie podlega wymianie na towary wyłącznie w okresie wskazanym na Karcie. Po upływie okresu ważności Karta wygasa, a jej Użytkownik nie ma żadnych roszczeń do Wystawcy z tytułu pozyskania Karty, w szczególności co do kwoty uiszczonej za jej pozyskanie lub wartości do wykorzystania.
4. Klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu karty w terminie 14 dni od dnia przesłania karty na adres Użytkownika wskazany przez Klienta.
5. Odstępując od umowy zakupu Karty (tj. przesyłając wiadomość e-mail o odstąpieniu od zakupu Karty) Klient gwarantuje, że do czasu dezaktywacji karty Użytkownik z niej nie skorzysta. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem e-maila Klienta o odstąpieniu od umowy zakupu karty, a jej dezaktywacją, Użytkownik skorzystał z karty, Wystawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za Kartę.
§ 3.
1. Warunkiem przesłania Karty Użytkownikowi jest zasilenie jej przez Klienta kwotą wartości do wykorzystania.
2. Wystawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty, czy zbyt małej wartości do wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w sklepie.
3. Wystawca nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.
§ 4.
1. Kartę może zrealizować jedynie Klient posiadający konto w sklepie i do niego zalogowany.
§ 5.
1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie Karty uprzednio aktywowane przez Klienta poprzez ich zasilenie kwotą wartości do wykorzystania.
2. Karty nie mogą być wymieniane na pieniądze.
3. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza wartość do wykorzystania, transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny zgodnie z regulaminem sklepu.
4. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty wartości do wykorzystania, klient nie otrzyma zwrotu różnicy.
5. Klient może wykorzystać tylko jedną Kartę w jednym zamówieniu. Kart nie można łączyć.
6. Korzystanie z Karty może być łączone z posiadanymi przez użytkownika kodami rabatowymi.
§ 6.
1. Karta może być użyta w okresie ważności podanym na Karcie do chwili dokonania transakcji lub do czasu jej zablokowania, na wniosek Klienta lub Użytkownika.
2. W przypadku utraty Karty możliwa jest jej blokada przez Wystawcę, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: kontakt@bushido-sport.pl. Wystawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez Użytkownika Karty przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty jest podanie przez Użytkownika przypisanego karcie numeru kodu rabatowego.
3. Realizacja Karty przez Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym regulaminie.
4. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie.
5. Przy uwzględnieniu reklamacji produktu na korzyść Klienta W przypadku wystąpienia problemów w realizacji transakcji przy użyciu Karty, Użytkownik zgłosi powyższe wystawcy za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: kontakt@bushido-sport.pl.
6. Reklamacje związane z Kartami będą rozpatrywane przez Wystawcę w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mają być składane pisemnie na adres siedziby Wystawcy.
§ 7.
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
2. Klient przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://bushido-sport.pl/ oraz w siedzibie Wystawcy. Wystawca ma obowiązek przekazania Klientowi / Użytkownikowi niniejszy regulaminu w formie pisemnej na każde jego pisemne żądanie.
4. Wystawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym regulaminie albo odwołania programu bez podania przyczyny. O zmianach Wystawca poinformuje z 3 dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem  https://bushido-sport.pl// oraz w siedzibie sklepu stacjonarnego. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów którzy nabyli Kartę przed zmianą Regulaminu.
pixel